Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor S@men. S@men is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, de Gelderse, Brabantse en Zeeuwse Omgevingsdiensten en een aantal Gelderse gemeenten (partners). Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, t.a.v. Provincieloket, Betreft: privacy, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of bel met (026) 359 99 99. Het (digitale) loket voor meldingen in uw leefomgeving wordt door S@men ingericht en beheerd. Aan de hand van de melding die u doet via S@men, bepaalt de ontvangende partner bij welke overheidsinstantie uw melding thuishoort.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u ons geeft wanneer u informatie met ons deelt. In dit beleid geven we aan welke gegevens we verzamelen als u onze website S@men gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen en aan wie we informatie doorgeven en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij verwerken persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om je klacht of je reactie op een klacht te verwerken.
 • Om je te kunnen informeren over de stand zaken van je klacht.
 • Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
 • Ook kan het zijn dat de ontvangende partner uw persoonsgegevens doorstuurt naar een overheidsinstantie die niet een S@men partner is. Dit doen wij, zodat u niet zelf opnieuw uw melding of klacht moet doen bij deze overheidsinstantie.

Samenwerking in vertrouwen

S@men gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, hoe we beveiligen en hoe we de informatie gebruiken. Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf: zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, dit kunnen ook persoonsgegevens zijn van derden.

Dataminimalisatie

S@men verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel, in dit geval behandeling van uw klacht of melding.

Melding of klacht indienen

Wanneer u via S@men een melding of een klacht indient over de leefomgeving, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Dit zijn onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving van de overlast die u ervaart. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw melding en/of klacht zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en te behandelen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw melding of klacht anoniem in te dienen. De uitwisseling van informatie is beveiligd door o.a. gebruik van versleuteling.

Informatie die we automatisch verzamelen

In een aantal gevallen verzamelen we op https://milieuklacht.gelderland.nl gegevens automatisch door middel van zogenaamde 'cookies'. Het gaat dan om technische gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Lees meer over ons gebruik van cookies in het cookiebeleid .

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling van uw klacht of melding. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Verstrekking gegevens aan derden

Af en toe nemen we diensten af van bedrijven. In sommige gevallen delen we uw persoonsgegevens met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan S@men, en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. We delen de gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Deze derden mogen nooit zelfstandig uw gegevens voor andere doelen gebruiken of doorgeven buiten de afspraken met S@men. Wij controleren deze partijen om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd gewaarborgd blijft. We kunnen verplicht zijn uw gegevens door te geven als dit in wet,- regelgeving en/of rechtspraak staat. Daarnaast kan het zo zijn dat we uw gegevens doorgeven in het geval onze huidige dienstverlening of een deel daarvan wordt ondergebracht bij een andere overheid en deze partij uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten. Ook kunnen wij gegevens doorgeven aan bedrijfsonderdelen van de partners van S@men. Wij doen dit om te voorkomen dat u veelvuldig en bij herhaling gevraagd wordt dezelfde gegevens te verstrekken. Bij het doorgeven van uw informatie treffen wij altijd organisatorische als technische maatregelen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken of willen gaan gebruiken:

 • Het recht op informatie en toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Wijzigen van persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wanneer u uw informatie deelt met ons, heeft u altijd de mogelijkheid toegang te krijgen tot deze informatie. U kunt een verzoek voor het laten aanpassen van uw persoonsgegevens door te bellen, schrijven of mailen naar het contactadres van de partner die aan uw klacht of melding gekoppeld is.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of delen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Deze maatregelen laten we regelmatig door een onafhankelijke derde partij controleren.